Historie Cvrcovic u Kladna

Search

Přejdi na obsah

C.p. 9

Historie budov

Čís.p.9

Již před rokem 1777 svědčí zápisy, že usedlost tu vlastnil p. Mates Krátký. Majitel tento býval největším poplatníkem v obci. Dle urbárního kontraktu panství Kladenského, měl nejvyžší kontraovaný vejnos gruntovní z celé obce. Po něm vlastnila usedlost tu rodina Kabátova, která ji držela do roku 1877. V roce tom rozprodal majitel veškeré polnosti. Stavební pak pozemek o prostoru č.parc. 17per. 235 a na něm se nacházející staveními pod č.p. 9 v Cvrčovicích, prodává manželům Anně a Josefu Míchalovým.
Uvádím k zajímavosti úmluvu soudní mezi nimi učiněnou.
Úmluva,
Která dnes nížepsaného dne a roku mezi panem Františkem Kabátem zeSlichova co prodávajícími z jedné - a páni manželami Josefem a Annou Michal z Cvrčovic, co kupující z druhé strany, jak následuje dobrovolně umluvená a nezrušitelně uzavřena jest byla.

1.
Jmenovaný pan František Kabát prodává a s touto úmluvou skutečně prodal a hned odevzdal k jeho usedlosti č.p. 9 v Cvrčovicích náležející pozemek stavební prostoru čísla parc. 17 per. 235 i s těmi na té samé vystavené se vynacházejícími veškerým stavěními pod číslem seps. 9 v Cvrčovicích ležícími, v tom stavu a množství jak se ty samé dnešního dne vynacházejí, s výhradou však všech ostatních k této usedlosti náležejících, jakékoliv jméno majících pozemků, s všema právami a užitkami, jak on nebo předchůdcové jeho tuto stavební prostoru stěmi na té samé vystavěné se vynacházejícími stavení dosavádě užíval, neb užívati mohl, do neobmezeného vlastnictví, jmění a užívání nad jmenovanén pánům manželům Josefovi a Anně Míchal z Cvrčovic za mezi sebou dobře vyjednanou trhovou cenu ad 658 zlatých rak., čísla, právním : Šest set padesát osm zlatýchrak.čísla.
2.
Přijímají páni manželé Josef a Anna Míchal jmenovanou stavební prostoru čís.parcelní 17 per. 235 stěmi na té samé vystavené se vynacházejícími veškerými stavěními pod číslem sepsání 9 v Cvrčovicích ležícími, v tom stavu a mnostvy jak se ty samé dnešního dne vynacházejí, s výhradou všech ostatních k této usedlosti náležejících, jakékoliv jméno majících pozemků od prodávajícího pana Františka Kabáta za trhovuo cenu per 658 zlatých rak. Čísla panu prodávajícímu při podpisu této úmluvy, z téhož příjmu je pan František Kabát s touto úmluvou kvituje, a pani kupující nerozdílnou rukou poviný budou, prodávajícímu ze 7 % od 1.ledna 1878 dle času a částky do zaplacení zbytku trhové ceny per 329 zlatých rak. Čísla, jdoucím každoročním úrokem dne 1.ledna 1878,1879,1880,1881, vždy s dílem per 82 zl. 25.kr rak.čísla bez výloh zaplatit a při každém placení potřebnou kvitanci neb česy ze svého zhotovit, kolkovat a ověřit dáti a kdyby se placení kterékoliv lhůty v cestě postupnosti stalo, tak má zbytek trhové ceny kvíkonu přednost hypotéky, před v cestě postupnosti zaplacené částky míti.
3.
Prodávající odevzdává kupujícímu prodanou věc od všech na té samé váznoucích dluhů a obtíž čistou a prázdnou, zavazujíc se k takovému zapravení a očištění kdyby co tam vázlo, a ten samý sobě právo vyhrazuje z celé usedlosti čís.pop. 9 v Cvrčovicích s pozemkami náležející zisk z kontrybučeňského obytného a peněžitého fondu na Kladně, pročež kupující na koupenou věc žádný podíl z toho nemají ani míti budou.
4.
Vlastnictví na jmenované nemovitosti hned, užívání té samé od 2.února 1877 vypadající c.k.daně a povinosti od 1.ledna 1877 začínaje na pani kupující přejde.
5.
Jsou smlouvající strany srozuměny, by tato úmluva:
1.k přenešení práva práva vlastnického pro manžele Josefa a Annu Michal z Cvrčovic k jejim od pana Františka Kabáta prodané stavení č.p. 9 v Cvrčovicích se stavební prostorou čís. Parcelní 17 per. 235 dohromady v ceně per 658 zl.
2.k odepsání od č.p. 9 v Cvrčovicích pozemky číslo parcelní:83,136,273,274,275,349,392,301 a k zřízení nové knihovní vložky k těmto odepsaném pozemkům pro dosavadního držitele Františka Kabáta.
3.k zjištění solidárního práva zástavního pro Františka Kabáta při č.p. 9 v Cvrčovicích a stavební prostory č.parcelní 17 per. 235 za dne 1.ledna 1878,1879,1880,1881 vždy s dílem per. 82 zl.25 kr. splatný zbytek ceny per. 329 zl. od 1.ledna 1878 počínající, dle času a částky vypadající každoročný 7% úroku a k pojištění všech ostatních obsahujících práv a závazků ku Slánské zbírce knihovních listin vložená a náležitě vyznamenána byla. V potvrzení toho všeho se smlouvající strany vlastoručně podepsali.
Stalo se v Slaném 20.ledna 1878.
František Kabát
prodávající
Josef Michal
Anna Michalova
Č.j. 7225.
Uvádím k zajímavosti úmluvu soudní mezi nimi učiněnou.
Úmluva,
Která dnes nížepsaného dne a roku mezi panem Františkem Kabátem zeSlichova co prodávajícími z jedné - a páni manželami Josefem a Annou Michal z Cvrčovic, co kupující z druhé strany, jak následuje dobrovolně umluvená a nezrušitelně uzavřena jest byla.

1.
Jmenovaný pan František Kabát prodává a s touto úmluvou skutečně prodal a hned odevzdal k jeho usedlosti č.p. 9 v Cvrčovicích náležející pozemek stavební prostoru čísla parc. 17 per. 235 i s těmi na té samé vystavené se vynacházejícími veškerým stavěními pod číslem seps. 9 v Cvrčovicích ležícími, v tom stavu a množství jak se ty samé dnešního dne vynacházejí, s výhradou však všech ostatních k této usedlosti náležejících, jakékoliv jméno majících pozemků, s všema právami a užitkami, jak on nebo předchůdcové jeho tuto stavební prostoru stěmi na té samé vystavěné se vynacházejícími stavení dosavádě užíval, neb užívati mohl, do neobmezeného vlastnictví, jmění a užívání nad jmenovanén pánům manželům Josefovi a Anně Míchal z Cvrčovic za mezi sebou dobře vyjednanou trhovou cenu ad 658 zlatých rak., čísla, právním : Šest set padesát osm zlatýchrak.čísla.
2.
Přijímají páni manželé Josef a Anna Míchal jmenovanou stavební prostoru čís.parcelní 17 per. 235 stěmi na té samé vystavené se vynacházejícími veškerými stavěními pod číslem sepsání 9 v Cvrčovicích ležícími, v tom stavu a mnostvy jak se ty samé dnešního dne vynacházejí, s výhradou všech ostatních k této usedlosti náležejících, jakékoliv jméno majících pozemků od prodávajícího pana Františka Kabáta za trhovuo cenu per 658 zlatých rak. Čísla panu prodávajícímu při podpisu této úmluvy, z téhož příjmu je pan František Kabát s touto úmluvou kvituje, a pani kupující nerozdílnou rukou poviný budou, prodávajícímu ze 7 % od 1.ledna 1878 dle času a částky do zaplacení zbytku trhové ceny per 329 zlatých rak. Čísla, jdoucím každoročním úrokem dne 1.ledna 1878,1879,1880,1881, vždy s dílem per 82 zl. 25.kr rak.čísla bez výloh zaplatit a při každém placení potřebnou kvitanci neb česy ze svého zhotovit, kolkovat a ověřit dáti a kdyby se placení kterékoliv lhůty v cestě postupnosti stalo, tak má zbytek trhové ceny kvíkonu přednost hypotéky, před v cestě postupnosti zaplacené částky míti.
3.
Prodávající odevzdává kupujícímu prodanou věc od všech na té samé váznoucích dluhů a obtíž čistou a prázdnou, zavazujíc se k takovému zapravení a očištění kdyby co tam vázlo, a ten samý sobě právo vyhrazuje z celé usedlosti čís.pop. 9 v Cvrčovicích s pozemkami náležející zisk z kontrybučeňského obytného a peněžitého fondu na Kladně, pročež kupující na koupenou věc žádný podíl z toho nemají ani míti budou.
4.
Vlastnictví na jmenované nemovitosti hned, užívání té samé od 2.února 1877 vypadající c.k.daně a povinosti od 1.ledna 1877 začínaje na pani kupující přejde.
5.
Jsou smlouvající strany srozuměny, by tato úmluva:
1.k přenešení práva práva vlastnického pro manžele Josefa a Annu Michal z Cvrčovic k jejim od pana Františka Kabáta prodané stavení č.p. 9 v Cvrčovicích se stavební prostorou čís. Parcelní 17 per. 235 dohromady v ceně per 658 zl.
2.k odepsání od č.p. 9 v Cvrčovicích pozemky číslo parcelní:83,136,273,274,275,349,392,301 a k zřízení nové knihovní vložky k těmto odepsaném pozemkům pro dosavadního držitele Františka Kabáta.
3.k zjištění solidárního práva zástavního pro Františka Kabáta při č.p. 9 v Cvrčovicích a stavební prostory č.parcelní 17 per. 235 za dne 1.ledna 1878,1879,1880,1881 vždy s dílem per. 82 zl.25 kr. splatný zbytek ceny per. 329 zl. od 1.ledna 1878 počínající, dle času a částky vypadající každoročný 7% úroku a k pojištění všech ostatních obsahujících práv a závazků ku Slánské zbírce knihovních listin vložená a náležitě vyznamenána byla. V potvrzení toho všeho se smlouvající strany vlastoručně podepsali.
Stalo se v Slaném 20.ledna 1878.
František Kabát
prodávající
Josef Michal
Anna Michalova
Č.j. 7225.
Podepsaní stvrzují že pan František Kabát majitel usedlosti v Slíchově a páni manželé Josef a Anna Michal, prvnější horník oba v Cvrčovicích, jejichž osobně totožnost mně stvrzena byla, od svědků mně osobně známých a sice: p.Antonín Kemr a František Podhajský oba horníci v Cvrčovicích podepsali v mé přítomnosti vlastoručně tuto listinu.
V slaném dne dvacátého ledna tisíc osm set sedmdesát osm.
Josef Housa
Č.k.notář.
Prodejem tímto stala se usedlost tak velká jenom domem privátním a úplně zanikla. Zvláštní je , že dům obývací je ještě dnes v té formě jak býval při usedlosti postaven i se slaměnou střechou. Jediný ve Cvrčovicích.
Po manželích Míchalových vlastnil dům p. František Verunka, který získal jej přiženěním, vzav si jednu z dcer Michalových. Po něm převzal dům p. Václav Nette, který měl druhou dceru Michalových a vlasní dům dodnes.Cvrčovice | fotografie lidí | fotografie objektu | Hradištní hroby | Historie budov | odkazy | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku